Kariéra


Strážník Městské policie Český Krumlov


Místo výkonu práce
: město Český Krumlov
Platové zařazení: 8. platová třída, dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění
Pracovní poměr: na dobu neurčitou
Počet přijímaných: 2
Nástup: dle dohody

Výběrové řízení se mohou zúčastnit uchazeči, kteří:

 • Splňují předpoklady pro výkon funkce strážníka dle § 4 a násl. zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):
 • :: jsou státními občany České republiky
 • :: dosáhli věku 18 let
 • :: jsou způsobilí k právním úkonům
 • :: jsou fyzicky a duševně způsobilí
 • :: jsou bezúhonní
 • :: jsou spolehliví
 • :: ovládají jednací jazyk
 • :: mají úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • Splňují požadavky zaměstnavatele:
 • :: úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • :: znalost práce s PC (MS Word, Excel, Outlook, internet)
 • :: řidičský průkaz skupiny "B" - aktivně
 • :: znalost cizího jazyka výhodou
 • :: odborné předpoklady k výkonu povinností a oprávnění strážníka
 • Podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
 • :: jméno, příjmení, titul uchazeče
 • :: datum, místo narození uchazeče
 • :: státní příslušnost uchazeče
 • :: místo trvalého pobytu uchazeče
 • :: číslo OP
 • :: datum, podpis uchazeče
 • Připojí k přihlášce tyto doklady:
 • :: životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech (strukturovaný životopis)
 • :: výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • :: čestné prohlášení o spolehlivosti
 • :: ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • :: fotokopii řidičského průkazu
 • :: motivační dopis
 • :: podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění, viz Souhlas se zpracováním osobních údajů
 • :: pokud je již uchazeč držitelem, předloží také osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů (§ 4, odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., v platném znění)

Nabízíme
:: finanční ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění, platový stupeň dle kvalifikace, prac. zkušeností, po úspěšném zapracování přiznání osobního příplatku, popř. mimořádné odměny
:: 5 týdnů dovolené
:: příspěvek na stravování ve formě stravenek, příspěvek na penzijní připojištění
:: permanentka fitness a plavecký bazén zdarma
:: k dispozici služební byt
:: zdravotní volno a volno na péči o dítě do 10-ti let

Pokud uchazeč nepožádá o vrácení dokladů zpět, budou ihned po ukončení VŘ skartovány.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:
Přihlášku s přílohami doručte do 27. 5. 2019 osobně na podatelnu Městského úřadu - Kaplická 439, Český Krumlov nebo poštou (rozhoduje podací razítko pošty nebo podatelny MěÚ) na adresu:

Městský úřad Český Krumlov
Oddělení personálních věcí
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov

Uzavřenou obálku označte heslem "Výběr - strážník MP ČK".

Případné informace:
Náplň práce: Bc. Jan Šítal - velitel Městské policie Český Krumlov, tel. č.: 380 766 323
Náležitosti přihlášky: Bc. Kateřina Krejčová - personalistka, tel. č.: 380 766 103