Programy pro školy


Policie

 • > policejní složky městská policie - strážník, náplň práce
 • > postup orgánů činných v trestním řízení
 • > práce se situačními obrázky

Bezpečně na cestě do školy a ze školy (1. - 4.)

Pravidla správného chování ve čtyřech základních rizikových oblastech

 • > dopravní provoz
 • > styk s cizími lidmi
 • > styk s cizími zvířaty
 • > co dělat v případě, že se ztratíš

Požární ochrana 1. stupeň

1. ročník - oheň – požár

 • > příčiny vzniku požáru doma, prevence vzniku požáru doma
 • > největší rizika požáru
 • > ochrana při požáru a přivolání pomoci
 • > pravidlo – zastav se – lehni si – kutálej se

Ke stažení: Ukázka prezentace-oheň:požár (*.pdf)


2. ročník - požáry a jejich rizika

 • > základní označování nebezpečných látek
 • > základní bezpečnostní a výstražné tabulky, zejména nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, ozáření, poleptání (kyselinou, louhem)
 • > příčiny a prevence vzniku požáru mimo domov
 • > správné chování při požáru
 • > přivolání pomoci, ohlášení požáru

3. ročník - požáry

 • > modelové situace způsobů chování při požárech
 • > nebezpečí zábavní pyrotechniky

4. ročník

1. téma - požáry

 • > příčiny vzniku požárů
 • > požáry v přírodě, lesní požáry
 • > největší rizika požáru

Ke stažení: Ukázka z prezentace-1. téma-požáry (*.pdf)

2. téma - sebeochrana

 • > bezpečné chování v různých životních situacích a různých prostředích, včetně mimořádných událostí, které ohrožují zdraví jedinců i celých skupin obyvatel
 • > rizika letních prázdnin
 • > nález neznámého předmětu, látky, munice; sloupy a stožáry elektrického vedení, spadlé dráty elektrického vedení, transformátory; železniční vagony

5. ročník - požáry

 • > hasicí přístroje (obecně)
 • > způsoby chování při požárech (modelové situace), možnosti hašení požáru
 • > evakuace při požáru, nácvik evakuace)
 • > evakuační plán – význam, nákres evakuačního plánu (doma), požární hlásiče
 • > úniková cesta, druhy únikových cest, význam značek označujících únikové cesty

Tísňové volání

 • > k čemu slouží
 • > důležitá telefonní čísla, jak je používat
 • > kdy a jak správně volat
 • > procvičení na konkrétních situacích

Mimořádné události

 • > seznámení s pojmem
 • > nejčastější mimořádné události
 • > varování před nebezpečí
 • > evakuace, evakuační zavazadlo
 • > zásady volání na tísňové linky)

Umíš svědčit? (4. - 9., SŠ)

Zábavnou formou se naučí děti i dospělí, jak se chovat v případě, že se stanou svědky trestného činu a jaké údaje je potřebné předat policii, aby měla větší šanci pachatele co nejrychleji dopadnout.

Drogy (4. - 9., SŠ)

1. program - užívání a zneužívání psychotropních látek, legalizace drog, prevence

 • > mechanizmus vzniku drogové závislosti
 • > co droga dává a co bere
 • > proč chápeme drogu jako závažný společenský problém
 • > různé pohledy na nebezpečnost drog

2. program - test vědomostí pro různé věkové skupiny mezi devátým až osmnáctým rokem a následná diskuse k testovým otázkám

3. program - Kouření - historie, současnost, zdravotní rizika, budoucnost, Alkoholismus

4. program - Nedrogové závislosti

Ke stažení: Ukázka z prezentace-návykové látky a zákon (*.pdf)

Právo (6. - 9., SŠ)

 • > právo a morálka
 • > prameny práva
 • > právní řád a systém práva

(možno i jako jednotlivá témata)

Proč potřebujeme zákony (4. - 9., SŠ)

 • > vymezení pojmů přestupek a trestný čin
 • > důležitost pravidel v každodenním životě
 • > co je zákon
 • > práce se situačními obrázky

Právní řád a právní systém v ČR  (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

Ke stažení: Ukázka prezentace-právní řád (*.pdf)

Hlavní světové právní systémy (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

 • > jejich hlavní znaky a rozšíření

Ke stažení: Ukázka z prezentace-hlavní světové právní systémy (*.pdf)

Ústavní systém ČR, Ústava (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

Základní práva a svobody (4. - 9., SŠ)

1. program - přehled základních práv a svobod, jejich hodnota

 • > něco historie
 • > zásahy do práv a svobod jednotlivce
 • > ilustrační příběhy
 • > oblasti práv a svobod

2. program - historický vývoj, generace lidských práv

 • > kulturní okruhy, střet kultur
 • > současný stav v ČR, praktický dopad do policejní práce

Ke stažení: Ukázka z prezentace-2. program (*.pdf)

Přestupky (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

 • > vymezení pojmu přestupek, rozdíl mezi trestným činem a přestupkem
 • > sankce
 • > vybrané skutkové podstaty
 • > pravomoci městské policie
 • > praktické cvičení

Trestní právo (druhý stupeň ZŠ, SŠ)

 • > neznalost neomlouvá
 • > vymezení pojmu trestný čin
 • > znaky trestného činu - skutková podstata
 • > formy zavinění
 • > formy součinnosti
 • > pokus trestného činu
 • > přitěžující a polehčující okolnosti
 • > krajní nouze a nutná obrana
 • > tresty
 • > zvláštní ustanovení pro mladistvé
 • > trestní řízení

(možno upravit podle domluvy)

Ke stažení:

Ukázka z prezentace - trestní právo - působnost (*.pdf)
Ukázka z prezentace - trestní právo - trestný čin (*.pdf)
Ukázka z prezentace - trestní právo - okolnosti vylučující protiprávnost (*.pdf)

Právnická povolání (2. stupeň ZŠ, SŠ)

 • > orgány činné v trestním řízení, advokáti, notáři a další instituce
 • > kompetence a podmínky pro výkon
 • > další právnické profese

Pracovní smlouva (9., SŠ)

 • > na konkrétním příkladu nástupu na prázdninovou brigádu si žáci osvojí základní znalosti

Ke stažení: Ukázka z prezentace-pracovní smlouva (*.pdf)

Reklamace (8. - 9.)

 • > podle starého OZ
 • > podle nového OZ
 • > postup při reklamaci
 • > povinnosti prodávajícího/kupujícího

Ke stažení: Ukázka z prezentace-reklamace (*.pdf)

Než dostaneš občanský průkaz (nejlépe 8.)

 • > právní odpovědnost od 15. roku, od 18. roku
 • > právní odpovědnost : dospělost
 • > co a kde musím zařídit
 • > výběr z příslušných zákonů

Šikana (ZŠ, SŠ)

 • > vymezení pojmu
 • > právní úprava
 • > postup v případě výskytu

Ke stažení: Ukázka z prezentace-šikana (*.pdf)

Sexualita a zákon (9. třída, SŠ)

 • > sexualita regulovaná zákonem
 • > vybrané skutkové podstaty

Ke stažení: Ukázka z prezentace-sexualita a zákon (*.pdf)

Obchod s lidmi (8.-9. třída ZŠ, SŠ)

 • > co je černý trh, nejobchodovanější druhy zboží
 • > komu hrozí nebezpečí
 • > jak se chránit a bránit

Ke stažení: Ukázka prezentace-obchod s lidmi (*.pdf)

Sekty (7.-9- třída ZŠ, SŠ)

 • > sekty na světové a české scéně
 • > co je to sekta
 • > jak ji rozpoznat
 • > jak působí

Ke stažení: Ukázka z prezentace-sekty (*.pdf)

Rasismus

 • > kde se bere
 • > rasy bílé, žluté a černé
 • > co rozhoduje o kvalitě člověka
 • > extremismus

Ke stažení: Ukázka prezentace-rasismus (*.pdf)

Internet a bezpečnost

 • > případy na domácí scéně
 • > pár souvisejících čísel
 • > na co si dávat pozor
 • > jak se chránit

Ke stažení: Ukázka z prezentace-internet a bezpečnost (*.pdf)

Dopravní výchova

podle dohody:

 • > děti do 10 let - chodci
 • > děti 10 a více let – cyklisté

Po dohodě je možno připravit i jiná témata podle potřeby vyučujících nebo nabídnutá témata kombinovat. Čas 1 až 2 vyučovací hodiny, po dohodě možno připravit i delší programy.

Řidičák na kolo

 • > družiny, volnočasová aktivita v případě zájmu

Výkon služby v ulicích

 • > družiny, volnočasová aktivita pro menší skupiny (max. 15 dětí)
 • > děti si obléknou uniformy a se strážníkem si vyzkoušejí práci strážníka v terénu
 • > exkurse na služebnu MP

Střelby

 • > možnost využití 5 ks dětských vzduchovek
 • > volnočasová aktivita pro družiny příp. hodiny tělesné výchovy nebo celodenní akce pro třídy
 • > děti si vyzkoušejí střelbu ze tří základních poloh a na závěr si zasoutěží ve střelbě


Programy pro mateřské školy

Požární ochrana

 • > hry s ohněm
 • > co dělat při požáru
 • > sebe uhašení

Exkurse na Městské policii

Policie

 • > jak poznám strážníka a policistu
 • > co dělá městská policie, policie ČR
 • > práce s tématickými obrázky

Tísňové volání

 • > k čemu slouží
 • > jaké linky máme
 • > kdy a jak správně volat

Dopravní výuka - chodci

 • > co je to silnice a komu slouží
 • > jak chodíme po chodníku
 • > jak chodíme po krajnici
 • > jak přecházíme ulici

Cizí lidé

 • > zásady bezpečného styku s cizími lidmi
 • > sám doma

Cizí zvířata

 • > zvíře není vždy kamarád
 • > jak se chovat k cizím zvířatům a proč
 • > jak se chovat v případě napadení
 • > divoká zvířata

Bezpečně do školy a ze školy (předškoláci)

čtyři rizikové oblasti, které bude muset dítě zvládat při samostatných cestách do školy a zpět

 • > doprava
 • > cizí lidé
 • > cizí zvířata
 • > jak se mám zachovat, když se ztratím

Rasismus

výchova k rasové snášenlivosti

 • > pohádka na úvod
 • > lidské rasy, rozdíly
 • > praktické aktivity

Dopoledne her

 • > žádné učení, jenom hry

Dopravní hřiště

 • > ve spolupráci s DDM je možné připravit pro děti program