Úkoly městské policie

*dle zák. č. 553/1991 Sb.

§ 1

Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policií České republiky (dále jen „policie“), státními orgány a orgány územních samosprávných celků. Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

§ 2
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

  • a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
  • b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
  • c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
  • d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
  • e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
  • f) se podílí na prevenci kriminality v obci
  • g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
  • h) odhaluje přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce,
  • i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.